Zachowanie miejskiej zieleni to wspólne zadanie – apel do firm infrastrukturalnych

Zachowanie miejskiej zieleni to wspólne zadanie – apel do firm infrastrukturalnych

W mieście Gorzowie, 19 przedsiębiorstw odpowiedzialnych za budowę i utrzymanie sieci infrastruktury takiej jak sieć wodociągowa, gazowa, elektryczna, ciepłownicza oraz telekomunikacyjna jest uprawnionych do przeprowadzania inwestycji. Prace nad rozbudową, utrzymaniem i naprawą tych sieci mają często bezpośredni wpływ na istotne dla mieszkańców elementy infrastruktury miasta, w szczególności na obszary zielone.

Apelując o dbałość o zieleń miejską, władze Gorzowa zwróciły się do zarządców sieci z prośbą o przestrzeganie wytycznych dotyczących ochrony zieleni. Te same zasady obowiązują również firmy działające na zlecenie miasta.

W piśmie adresowanym do 19 firm zajmujących się obsługą sieci infrastruktury, a podpisanym przez wiceprezydent Iwonę Olek, urząd miasta wyraził swój apel:

„Zwracamy się do Państwa w kwestii prac budowlanych związanych z istniejącymi lub planowanymi sieciami podziemnymi, które regularnie prowadzone są na terenach miejskich i które wpływają na istniejący stan zieleni miejskiej. Chcielibyśmy, aby wytyczne dotyczące prac projektowych i wykonawczych zostały wdrożone na każdym etapie realizacji zadań.

Nasze prośby wynikają z priorytetowego traktowania przez nasze miasto dbałości o zachowanie istniejącej zieleni miejskiej, co jest rezultatem rosnących społecznych oczekiwań w tym obszarze. Szczególne podejście do ochrony zieleni podczas realizacji inwestycji oraz stosowanie rozwiązań ochronnych są jednym z elementów reagowania na zmiany klimatyczne.”

Podobne wytyczne w zakresie ochrony zieleni zostały wprowadzone także w procesach inwestycyjnych prowadzonych przez miasto. Zostało to zrealizowane po szczegółowej analizie problemu i uwzględnieniu standardów ochrony drzew oraz innych form zieleni w procesach inwestycyjnych, które zostały opracowane przez Fundację Ekorozwoju i Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu.

Obecnie istnieje potrzeba przyjęcia spójnych standardów w zakresie opisanym powyżej, zarówno w odniesieniu do wszystkich obszarów zieleni miejskiej, jak i do wszystkich podmiotów prowadzących prace budowlane oraz ziemne na terenach sąsiadujących z istniejącą zielenią.

Dołączając do listu wytyczne obowiązujące w mieście, władze Gorzowa apelują o ich uwzględnianie podczas prowadzenia prac remontowych i inwestycyjnych przez zarządców sieci infrastruktury.