Innowacyjne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych otwierane przez Związek Celowy Gmin MG-6

Innowacyjne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych otwierane przez Związek Celowy Gmin MG-6

Związek Celowy Gmin MG-6, który stoi na czele zarządzania odpadami w rejonie Gorzowa, przekonuje obywateli o pełnym zaangażowaniu w przygotowania do otwarcia nowo stworzonych Punków Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Obecnie prowadzone są zintensyfikowane procesy szkolenia personelu oraz rekrutacji na stanowiska pracy w PSZOK-u zlokalizowanym w Gralewie (gmina Santok). Dodatkowo, podkreślają istotność instalacji niezbędnych programów do sprawnego funkcjonowania systemu.

Od 1 lutego planowane jest uruchomienie PSZOK-ów na terenie Gorzowa (ul. Małyszyńska i Fieldorfa Nila), a także w gminach: Deszczno, Bogdaniec i Kłodawa. Mieszkańcy Santoku i Lubiszyna muszą uzbroić się w cierpliwość, ze względu na przejściowe problemy kadrowe i techniczne. W międzyczasie MG-6 zaleca korzystanie z najbliżej położonych punktów w Gorzowie i Różankach, jednocześnie przypominając o okresowych zbiórkach mobilnych gabarytów.

Pomimo istnienia pojedynczych punktów w każdej gminie i dwóch w Gorzowie, MG-6 zachęca mieszkańców do korzystania z punktu znajdującego się najbliżej. Wszystkie punkty będą zintegrowane poprzez system komputerowy, który umożliwi wykrywanie wszelkich nadużyć.

Ważne jest, aby właściciele nieruchomości zamieszkanych na terenie działania Związku Celowego Gmin MG-6 wiedzieli, że mogą bezpłatnie dostarczać posegregowane odpady do PSZOK-u za okazaniem dowodu opłacania opłat za gospodarowanie odpadami. Odpady nie mogą pochodzić z prowadzonej działalności gospodarczej. Wyjątkiem są właściciele domów jednorodzinnych korzystający z ulgi kompostownikowej – od nich nie będą przyjmowane bioodpady.

Bezpłatnie przyjmowane są takie odpady jak papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady (wyjątek stanowią właściciele nieruchomości korzystających z ulgi kompostownikowej), odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady z tekstyliów i odzieży.

Ważna zmiana nastąpi w lutym 2024 roku – PSZOK na Chróściku przestanie przyjmować dotychczasowe rodzaje odpadów.