Nadchodzące obrady Rady Miasta: kluczowe punkty związane z finansami i planowaniem przestrzennym

Nadchodzące obrady Rady Miasta: kluczowe punkty związane z finansami i planowaniem przestrzennym

74. sesja Rady Miasta prawdopodobnie odbędzie się w dniu 28 lutego. Wśród wielu punktów porządku obrad znajdują się kwestie wynagrodzeń nauczycieli oraz tegoroczny budżet miasta. Plan przewiduje omówienie 31 różnych tematów.

Na początku, radni będą rozważać sprawozdanie dotyczące średnich pensji nauczycieli na różnych etapach ich kariery zawodowej w samorządowych placówkach oświatowych Gorzowa. Po tym nastąpi prezentacja raportu dotyczącego Planu Konsultacji Społecznych za rok 2023.

W kolejnej części obrad, będą skupiać się na zmianach w budżecie miasta na rok 2024 i zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa na lata 2024-2049. Zajmą się również warunkami udzielania i opłacalnością usług opiekuńczych i specjalistycznych, a także szczegółowymi zasadami częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz procedurą ich pobierania. Na obradach zostanie także omówiony program wsparcia dla seniorów na rok 2024, stypendia edukacyjne dla uczniów z Gorzowa oraz Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Ważnym elementem obrad będzie ustalenie wysokości dotacji dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz akceptacja finansowego wsparcia w formie dotacji celowej na dofinansowanie programów edukacyjno-informacyjnych „DziałaMY dla bioróżnorodności” i „Czysta i zrównoważona mobilność”. Radni będą rozpatrywać uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru pomiędzy ulicami Małyszyńską i Trasą Zgody oraz przy ulicy Błotnej.

Na porządku obrad znajduje się także sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za rok 2023 oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Gorzowa. Sesja Rady Miasta odbędzie się w środę, 28 lutego o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 4.